Lid worden

Tennisvereniging De Hambaken is opgericht op 21 september 1970 en lid van de K.N.L.T.B. De accommodatie is gevestigd aan Het Wielsem 2a te 's Hertogenbosch en heeft negen verlichte kunstgrasbanen, een minibaan, een jeu de boulesbaan en een paviljoen dat uitzicht biedt op alle banen. De accommodatie is in beginsel het hele jaar dagelijks van 08.30 - 23.30 uur geopend, behalve in het weekend, dan is het park geopend van 08:30 – 18:30.  

LIDMAATSCHAPSVORMEN  

Aspiranten:

 • Zijn op de ingangsdatum nog geen 12 jaar oud en willen kennis maken met de tennissport.
 • Het aspirant lidmaatschap duurt één trainingscyclus, de zomer- of wintertraining.
 • Aspirant-leden hebben beperkte speelrechten.
 • Na afloop van de aspirantenperiode worden zij automatisch minior- of juniorlid, ook als zij later in de trainingscyclus zijn ingestroomd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid of groepstraining beginners. Zie voor meer informatie de pagina Training.
 • Aspirant leden betalen € 15 contributie, naast de training van Tennisschool Gijs. De vereniging draagt daar nog subsidie aan bij. 

Minioren

 • Zijn op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 7 jaar oud.
 • Zij hebben beperkte speelrechten (alleen overdag).
 • Het lidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan en er geldt geen wachttijd.
 • Training: groepstraining bal- en slagvaardigheid. Zie voor meer informatie de pagina Training.
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 30,--.

Junioren

 • Zijn op 1 januari van het verenigingsjaar nog geen 17 jaar. Het juniorlidmaatschap kan op elk gewenst moment ingaan, er geldt geen wachttijd.
 • Junioren hebben volledig speelrecht.
 • Training: groepstraining bal- slagvaardigheid; training voor junior beginners en junior gevorderden. Zie voor meer informatie de pagina Training.
 • Kosten: Jaarlijkse contributie: € 81,-. Eenmalig inschrijfgeld: € 12,50. 
 • Zomerlidmaatschap, juni-augustus of juli-september
  • Kosten € 25
  • Geen inschrijfkosten
  • Stopt automatisch
  • Bij overgang naar doorlopend lidmaatschap worden geen inschrijfkosten berekend.

Studenten 

 • Volgen een voltijdstudie op een MBO, HBO of WO instelling.
 • Het studenten lidmaatschap geeft volledig speelrecht.
 • Er geldt geen wachtlijst.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie de pagina Training.
 • Voorwaarde voor studentleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten. Zie ook de bardienstregeling, bij tegenstrijdigheden is de bardienstregeling leidend.
 • Geen inschrijfgeld, contributie: € 75,-. 
 • Bij inschrijving is studentkaart of collegekaart nodig.  

Senioren

 • Zijn op 1 januari van het verenigingsjaar 17 jaar of ouder.
 • Het senior lidmaatschap geeft volledig speelrecht.
 • Er is op dit moment geen wachtlijst, bij aanmelding vrijwel direct aan het tennissen.
 • Training: groepstraining voor beginners en gevorderden. Zie voor meer informatie de pagina Training.
 • Voorwaarde voor seniorleden vanaf 18 jaar: op jaarbasis drie maal bardienst verrichten. Zie ook de bardienstregeling, bij tegenstrijdigheden is de bardienstregeling leidend
 • Eenmalig inschrijfgeld: € 20,- Contributie: € 156,-. 
 • Zomerlidmaatschap, juni-augustus, juli-september of juni-september
  • Kosten per maand € 15 (€45 of € 60)
  • Geen inschrijfkosten
  • Stopt automatisch
  • Bij overgang naar doorlopend lidmaatschap worden geen inschrijfkosten berekend.

Rustend lidmaatschap

 • Uitsluitend mogelijk op medische gronden
 • Rustend lid is niet speelgerechtigd maar behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek schriftelijk richten aan ledenadministratie (per email: [email protected]).
 • Afhangbord wordt geblokkeerd.
 • Bij herstel, melden bij ledenadministratie, blokkering wordt opgeheven
 • Tijdens rustend lidmaatschap lagere contributie op jaarbasis € 30,-

Niet spelend lidmaatschap

 • Mogelijk op andere dan medische gronden
 • Lid is niet speelgerechtigd maar heeft/behoudt wel alle overige rechten
 • Verzoek schriftelijk richten aan ledenadministratie
 • Contributie op jaarbasis € 25,-; bestuur kan daarvan vrijstelling verlenen
 • Status als spelend lid gewenst? Dan schriftelijk verzoek aan ledenadministrateur en eventuele plaatsing op de wachtlijst
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd

Ondersteunend lidmaatschap (volgens artikel 4 van de Statuten)

 • Bedoeld voor hen die de vereniging geldelijk of anderszins willen steunen.
 • Men heeft geen speelrecht, in de ledenvergadering geen stemrecht en kan niet tot bestuurslid worden benoemd.
 • Voor de rest hebben zij dezelfde rechten en plichten als seniorleden.
 • Ondersteunend lidmaatschap betreft maatwerk. Ondersteuning kan worden gegeven in de vorm van geld, goederen of diensten.
 • Bestuur beslist op verzoeken om ondersteunend lidmaatschap
 • Geen inschrijfgeld verschuldigd  

OVERZICHT KOSTEN

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december, behalve voor studenten, dat loopt van 1 september tot en met 31 augustus. Er gelden de volgende tarieven:

Lidmaatschap Contributie Inschrijfgeld Totaal
Aspirant €  15,--   €  15,--
Minior €  30,--   €  30,--
Junior €  81,-- € 12,50 € 93,50
Student € 75,--   € 75,--
Senior € 156,-- €  20,-- €  176,--
Zomer jeugd € 25   € 25
Zomer senior (3 maanden) € 45   € 45
Zomer senior (4 maanden) € 60   € 60

 

REGELS

Als lid ben je gebonden aan een aantal regels. De belangrijkste zijn:

 • Het lidmaatschap geldt per kalenderjaar, met uitzondering van:
  • Het aspirantenlidmaatschap dat geldt gedurende de eerste trainingsperiode.
  • Voor studenten geldt het tijdens een schooljaar, van september tot en met augustus.
  • Het zomerlidmaatschap geldt voor 3 of 4 maanden:
   • juni tot en met augustus,
   • juli tot en met september of
   • juni tot en met september
 • Betalingen van inschrijfgelden, contributies en trainingsgelden en dergelijke is uitsluitend mogelijk door middel van een doorlopende automatische incasso.
 • Senior leden en studenten (vanaf 18 jaar) zijn verplicht drie keer per jaar bardienst te verrichten dan wel ter compensatie daarvan een bedrag van € 150,-- te voldoen. Wanneer men in de loop van een jaar lid wordt, dan geldt voor dat jaar gedeeltelijke vrijstelling, zie daarvoor het bardienst reglement.
 • Aan het zomerlidmaatschap is geen bardienstverplichting gekoppeld.

TRAINING

Voor leden van de vereniging is het mogelijk om onder deskundige leiding tennistraining te krijgen. TV De Hambaken heeft de tennislessen uitbesteed aan Tennisschool Gijs. Je dient je hiervoor apart aan te melden via de website van Tennisschool Gijs, via deze link

 • Aspiranten, nemen deel aan een cyclus training te weten: groepstraining bal- en slagvaardigheid; of groepstraining beginners. Zij betalen een minimale contributie aan de vereniging naast de kosten van de training, die aan de tennisschool voldaan moeten worden. Het is mogelijk om gratis 3 proeflessenlessen te volgen.
 • Miniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid.
 • Juniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining bal- en slagvaardigheid, de beginners training of gevorderden training. 
 • Studentleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.
 • Seniorleden, kunnen deelnemen aan een groepstraining voor beginners of groepstraining voor gevorderden.      

Zie voor uitgebreidere informatie de pagina Training. 

INSTRUCTIE  INSCHRIJVEN

 • Het inschrijven kan online op onze website.
 • Let er op dat er gegevens zijn die verplicht ingevuld moeten worden (met *).
 • Alle betalingen aan de vereniging gaan via een doorlopende automatische incasso.
  • Dat betekent dat je de gegevens over je bankrekening moet invullen ook al staat daar geen sterretje bij.
  • Ook is het vinkje bij automatische incasso toestaan verplicht.
 • De pasfoto voor de KNLTB lidmaatschapskaart moet geupload worden. Het moet een actuele, staande (portrait) gezichtsfoto zijn. 

Ga HIER naar het inschrijfformulier.  

Vragen?

logo

E-mail

[email protected]

Telefoon

+31 73 648 07 60, bgg +31 6 51 08 29 39

Tennispark TV De Hambaken

Het Wielsem 2a
5231 BW 's-Hertogenbosch